Tukirahasto

SB-PRO –TUKIRAHASTO

RAHASTON NIMI JA TARKOITUS

SB-Pro -tukirahasto on suunnattu SB-Pro:n juniori jäsenille/jäseneksi haluavalle ja se on vähävaraisten perheiden lapsille ja nuorille perustettu rahasto. SB-Pro- tukirahastosta jaetaan vuosittain tukea vähävaraisten juniori-ikäisten lasten ja nuorten harrastetoimintaan. Juniori jäseneksi luetaan seuran jäsen tai jäseneksi liittyvä, joka tukea hakiessaan ei ole täyttänyt 20 ikävuotta. Rahastosta jaetaan tukea harkinnanvaraisesti hakemusten perusteella kaksi (2) kertaa vuodessa (syyskuu/helmikuu). Rahasto toimii seuran hallituksen alaisuudessa.

RAHASTON PERUSTAMINEN JA YLLÄPITO

Rahasto on perustettu 29.12.2020 SB-Pro Nurmijärvi ry:n hallituksen päätöksellä. Rahasto toimii SB-Pron hallituksen alaisuudessa ja rahaston säännöt on hyväksytty SB-Pron hallituksen päätöksellä. Rahastoon voivat lahjoittaa varoja seuran lisäksi kaikki seuran ulkopuoliset julkiset ja yksityiset toimijat. Lahjoitetut varat kohdistetaan lyhentämättöminä rahaston kautta seuran vähävaraisten juniorijäsenten harrastusmaksujen tukemiseen. Rahaston ylläpidosta ja toiminnan järjestämisestä vastaa ensisijaisesti rahaston johtoryhmä, joka nimitetään seuran hallituksen toimesta seuran kevätkokouksen yhteydessä seuraavalle alkavalle toimintakaudelle. Johtoryhmän toimintakausi on yksi seuran toimintakausi.

RAHASTON TARKOITUS JA TOIMINTA

Rahaston tarkoituksena on tukea SB-Pron vähävaraisten jäsenten salibandyharrastuksen jatkamista tai aloittamista sekä mahdollistaa lasten ja nuorten toiminnallisuus ja osallisuus osana yhteisöllistä toimintaa. Rahasto jakaa hakemusten perusteella harkinnanvaraisesti kaksi (2) kertaa vuodessa eri kokoisia tukia pelaajille. Rahaston johtoryhmä kokoontuu ja tutustuu saapuneisiin hakemuksiin kahdesti (2) kertaa toimintakaudessa ja esittää seuran hallitukselle jaettavat tukisummat.
Rahaston johtoryhmä kokoontuu seuraavina kuukausina:
– Syyskuu, käsiteltävät hakemukset ovat saapuneet käsiteltäviksi 1.8.-31.8. välisenä aikana
– Helmikuu, käsiteltävät hakemukset ovat saapuneet käsiteltäviksi 1.1.-31.1. välisenä aikana

SB-Pro:n hallituksen hyväksymät tuet kohdistetaan seuran toiminnan alaisiin harrastuskuluihin. Tuki voi olla myös materiaalitukea, kuten maila, sisäpelikengät, peliasu, suojalasit ym. Hakijan seura- ja/tai joukkuetoiminnasta aiheutuneita kuluja hyvitetään tukea vastaavalla summalla. Tukiavustus suoritetaan tuen saajan joukkueelle tai harrasteryhmän tilille. Materiaalituki osoitetaan suoraan jäsenelle.
Myönnetty tuki ei oikeuta automaattisesti tukeen seuraavalla hakukaudella, vaan tukea on haettava uudelleen.

TUEN HAKEMINEN

Tukeen oikeutettu jäsen voi hakea rahastolta tukea harrastukseensa lähettämällä vapaamuotoisen kirjallisen hakemuksen sähköpostilla rahaston yhteyssähköpostiosoitteeseen:
tukirahasto@sb-pro.fi
Tukea voi hakea vain hakuajankohtina.
Haku-aika toimintakaudella on: 1.1.-31.1. ja 1.8.-31.8.
Tukihakemukset käsitellään määrätyn, edellä määritellyn aikataulun mukaisesti, syyskuussa ja helmikuussa.

Laita hakemukseen seuraavat tiedot:
– Lapsen/nuoren nimi
– syntymäaika
– joukkue/ryhmä
– lyhyt selvitys taloudellisesta tilanteesta
– selvitys mahdollisista avoimista joukkuemaksuista
– selvitys harrastusmaksujen kokonaisuudesta haettavalle ajanjaksolle kaikista harrastuksista eriteltynä
– erillinen maininta mikäli kyse on materiaalituen hakemisesta
– anomuksen tekijän nimi, yhteystiedot ja asema joukkueessa
– sekä muut hakijan mielestäsi asiaan liittyvät lisätiedot
– rahaston johtoryhmä voi pyytää tarvittaessa lisätietoja hakijalta

RAHASTON HALLINTO JA PÄÄTÖKSEN TEKO

Rahastoa hallinnoi ja hoitaa johtoryhmä, joka koostuu kahdesta (2) seuran (SB-Pro) hallituksen jäsenestä ja yhdestä (1) hallituksen ulkopuolisesta SB-Pron jäsenestä. Rahaston ensimmäinen (1.) johtoryhmä valitaan helmikuussa 2021 pidettävän seuran syyskokouksen päätöksellä ja tämä johtoryhmä toimii seuran toimintakauden 2022 alkuun saakka. Tästä eteenpäin aloittavan johtoryhmän toimintakausi kestää yhden toimintakauden.
Seuran hallitus nimittää rahaston johtoryhmälle kulloisellekin toimintakaudelle puheenjohtajan, jonka koolle kutsumana ja johdolla johtoryhmä toimii. Jos rahaston johtoryhmän jäsen eroaa toiminnasta kesken toimintakauden, on seuran hallitus velvollinen nimittämään tälle korvaavan jäsenen rahaston johtoryhmään.

Rahaston johtoryhmä esittää jaettavia tukia seuran hallitukselle. Seuran hallitus hyväksyy rahaston johtoryhmän käsittelemät ja esittämät tuet kokouksissaan. Seuran hallitus vastaa sääntöjen noudattamisesta tukien jakoprosessissa:
– esitetyt tuet ovat rahaston budjetin näkökulmasta hyväksyttävissä
– tukirahaston kirjanpidon oikeellisuus
– rahaston varojen oikeasta käytöstä sekä riittävyydestä

Rahaston johtoryhmän täytyy esittää jaettavat tuet seuran hallitukselle seuraavilla tiedoilla:
– Hakijan nimi
– Tuen määrä / materiaali
– Perustelut myönnettävälle tuelle

Rahaston johtoryhmä on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi sen jäsenistä – puheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Johtoryhmä päättää kunkin hakijan kohdalla tuen saamisesta yksinkertaisella äänestyksellä, jossa äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Rahaston myöntämistä tukisummista julkaistaan seuran internet-sivuille ainoastaan summat ja päivämäärät. Rahaston myöntämät avustukset kirjataan myös seuran vuosikertomukseen. Rahaston myöntämien avustusten tietoja – jotka liittyvät henkilöön, joille tukea on myönnetty, ei julkaista julkisesti eikä yksilöiviä tietoja kirjata myöskään seuran vuosikertomukseen.

RAHASTON TILIKAUSI JA VAROJEN KÄYTTÖ

Rahaston tilikausi on kalenterivuosi. Rahasto kuuluu seuran budjetin alle ja seura myöntää rahastolle sen käyttövarat. Rahaston kirjanpito kuuluu seuran kirjanpidon piiriin. Seura kerää varoja rahastoon koko toimintakauden aikana ulkopuolisilta lahjoittajilta ja seuran hallitus vahvistaa kokouksessaan rahaston käytettävissä olevan jakovaran. Rahaston johtoryhmä toimii seuran hallituksen vahvistaman jakovaran rajoissa. Seuran hallitus viime kädessä hyväksyy kokouksissaan jaettavat avustukset ja on siten myös viime kädessä vastuussa rahaston varojen
riittävyydestä.

RAHASTON VALVONTA

SB-Pro ja sen kulloinkin istuva hallitus, valvoo rahaston johtoryhmän toimintaa ja on oikeutettu muuttamaan rahaston johtoryhmän kokoonpanoa seuran hallituksen kokouksen päätöksellä
kesken rahaston toimintakauden. Rahaston johtoryhmän jäsenen – mukaan lukien puheenjohtaja – on mahdollista erota rahaston johtoryhmästä hakemalla eroa seuran hallitukselta kirjallisesti. Seuran hallitus päättää muutoksista hallituksen kokouksissa.

RAHASTON SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Rahaston sääntöjä voidaan muuttaa SB-Pron hallituksen kokouksen päätöksellä. Rahasto voidaan lopettaa seuran hallituksen päätöksellä, riippumatta rahaston johtoryhmästä. Mikäli rahasto lakkautetaan, toimintakauden käyttämättä jääneet varat siirretään seuran junioritoiminnan tukemiseen. Varojen kohdistamisesta vastaa seuran hallitus.

RAHASTON SÄÄNTÖJEN VOIMAANTULO

Tässä dokumentissa kirjatut säännöt tulevat voimaan SB-Pro hallituksen päätöksellä. Sääntöjen voimaantulo vahvistetaan ja päivätään hallituksen kokouksen pöytäkirjaan.

MIKÄLI HALUAT TEHDÄ LAHJOITUKSEN TUKIRAHASTOON

Ota yhteyttä: paula.sojalahti@sb-pro.fi

MUKANA TOIMINTAA TUKEMASSA

XXL Seurakauppa