Seuran säännöt

Voimassa olevat säännöt: 15.10.2020

1 § NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA JA KIELI
Yhdistyksen nimi on SB-Pro Nurmijärvi ry – myöhemmin SB-Pro
Yhdistyksen kotipaikka on Nurmijärven kunta.
Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
Seuran toiminta-alueena on Nurmijärvi ja sen lähialueet.
Seura on perustettu 25.3.1997.
Nimihistoria:
25.3.1997 – 24.9.2007
SB-Project 96 ry
25.9.2007 –
SB-Pro Nurmijärvi ry
Seuran toimintakieli on suomi.

2 § SEURAN TARKOITUS
Seuran tarkoituksena on edistää salibandyn lajitaitoja, liikuntaa ja
urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta alueella siten, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja
osallistua kunto- ja terveysliikuntaan, kilpa- ja huippu-urheiluun
tai näihin liittyvään yhdistystoimintaan edellytystensä ja
tarpeidensa mukaisesti. Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan
eettiset arvot sekä urheilun reilun pelin periaatteet.

3 § TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN
Tarkoitustaan seura toteuttaa:
1) Tarjoamalla:
– harrastus- ja kerhotoimintaa
– kilpaurheilua
– kunto- ja terveysliikuntatoimintaa
– ohjaus-, harjoitus- ja valmennustoimintaa
– tiedotus- ja suhdetoimintaa
– koulutustoimintaa
2) Vaikuttamalla laaja-alaisesti liikunta-, urheilu- ja
yhdistysasioihin omalla alueellaan.
3) Harjoittamalla julkaisutoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan avustuksia,
lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten
tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä järjestäen
varainhankintatilaisuuksia ja arpajaisia.
Seura pyrkii vaikuttamaan tehokkaasti kotipaikkakunnallaan liikunta ja terveyskasvatussuunnitteluun sekä liikuntapaikkasuunnitteluun.
Seura kiinnittää ehdotusten, anomusten ja julkilausumien avulla
alueensa viranomaisten huomiota toimintansa kannalta tarpeellisiin
asioihin.

4 § SEURAN JÄSENYYS MUISSA YHDISTYKSISSÄ
Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää seuran hallitus.
Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen
sääntöjä, joiden jäsenenä seura on.

5 § SEURAN JÄSENET
Seuran jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka hyväksyy
seuran tarkoituksen ja sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja
päätöksiä.
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä 18-vuotta
täyttäneen henkilön. Seuran juniorijäseneksi voi hallitus hyväksyä
alle 18-vuotiaan henkilön. Juniorijäsenellä ei ole äänioikeutta.
Kunniajäseneksi voi seuran hallitus kutsua henkilön, joka on
erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa vähintään
kymmenenä (10) toimintakautena.
Kannattajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä henkilön, joka
tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen
kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta eikä
jäsenetuuksia.

6 § SEURA JA SEURAN JÄSENET SITOUTUVAT URHEILUN
OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN
TOIMIVALTAAN JA SITOUTUVAT NOUDATTAMAAN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSIÄ.

7 § SEURASTA EROAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta
seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan
tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on
velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen
edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti. Eron
tapahtuessa vuoden alkupuolella, jäsen on velvollinen suorittamaan
maksunsa 30.6. asti eli tilikauden loppuun.

8 § JÄSENEN EROTTAMINEN MAKSAMATTOMAN JÄSENMAKSUN JOHDOSTA
Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän on jättänyt kuusi kuukautta
sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

9 § JÄSENEN EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITOTOIMET
Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan:
– seuran sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja
päätöksiä
– niiden järjestöjen, joiden jäsen seura on, sääntöjä tai niiden
nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä
– urheilun eettisiä periaatteita
– kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista
antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton
antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean
antidopingsäännöstöjä
– kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia
säännöstöjä
Rangaista voidaan seuran jäsentä tai sitä, joka on seuran toiminnassa
mukana ja joka on kirjallisesti sitoutunut näihin sääntöihin.
Rangaistavaa on:
– toimiminen tavalla, jonka tunnusmerkit täyttävät yhdistyslaissa
mainitut erottamisperusteet
– näiden sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten
ja päätösten vastainen toiminta
– niiden järjestöjen, joiden jäsenenä seura on, sääntöjen tai niiden
nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta
– syyllistyminen dopingrikkomukseen
– toimiminen seuran tarkoitusta vastaan
– seuran maineen vahingoittaminen seuran toiminnassa tai sen
ulkopuolella
– liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkominen
– syyllistyminen rikokseen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella,
jos rikoksesta on tuomittu ehdolliseen tai ehdottomaan
vankeusrangaistukseen
Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista ovat:
– huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
– julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin tai huumausaineiden
vaikutuksen alaisena seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella
– tupakan ja tupakkatuotteiden sekä nuuskan käytön yhdistäminen
seuran tapahtumissa
– epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa
– väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu
– urheiluhuijaus, kuten kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
– kilpailutulosten ja -tapahtumien manipulointi tai niiden yritys
– vedonlyönti omasta kilpailusta joko itse tai edustajan kautta
– lainvastainen mainonta
– seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa
muodoissaan riippumatta siitä seuraako teosta rikosoikeudellinen
rangaistus
– rasistinen käytös seurassa tai sen ulkopuolella
– lahjonta
Rangaistuksena voidaan määrätä varoitus, sakko, jäsenoikeuksien
määräaikainen rajoittaminen, pelikielto, toimintakielto seuran
toiminnasta tai erottaminen seurasta. Hallitus päättää erottamisesta
ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista
rangaistuksista. Asianosaisia on aina kuultava ennen päätöksen
tekemistä.
Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan
tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on
lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Päätös voidaan antaa
todisteellisesti tiedoksi myös muulla tavalla, jolloin päätös on
tullut tietoon tiedoksiantohetkellä. Erotetulla ja
kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin
seuralle suorittamiaan maksuja. Dopingrikkomukset ja seuran
jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä
mainituissa antidopingsäännöstöissä.
Mikäli lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä ja määräyksiä
epäillään rikotun, on näillä järjestöillä ensisijainen
kurinpitovalta. Seuran tulee ottaa huomioon näiden järjestöjen
kurinpitopäätökset omassa kurinpitomenettelyssään.

10 § JÄSEN- JA SEURAMAKSUT
Varsinaisilta jäseniltä ja juniorijäseniltä kannettavien, seura-,
pankin-, seuran kehittämis- jäsen-, kannattajajäsenmaksujen ja
sisaralennusten suuruudesta päättää vuosittain seuran kevätkokous.
Kunniajäseniltä ei peritä maksuja.

11 § SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista
kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava
vähintään 7 päivää ennen kokousta seuran internetsivuilla ja
lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen
seuran toiminnanohjausohjelmassa

12 § KEVÄT- JA SYYSKOKOUS
A) Syyskokouksen asiat
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös
sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajan
antama toiminnantarkastuskertomus
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. Päätetään kokous

B). Kevätkokouksen asiat
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Vahvistetaan seura-, pankin-, seuran kehittämis- jäsen-,
kannattajajäsenmaksujen ja sisaralennusten suuruus
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
8. Valitaan hallituksen muut jäsenet
9. Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja hänelle
vastaava varahenkilö
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. Päätetään kokous
Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen
käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys
viimeistään 14 päivää ennen kokousta.

13 § SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi
kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn
asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen.
Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi
kokous on koolle kutsuttu.
Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kuukauden kuluessa
siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla
esityksen.

14 § PÖYTÄKIRJA
Seuran hallituksen ja joukkueiden vanhempain kokouksissa on
pidettävä pöytäkirjaa. Seuran ja hallituksen kokousten pöytäkirjat
ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava.
Hallituksen ja joukkueiden vanhempain kokousten pöytäkirjat on
tarkistettava kahden viikon kuluessa ja toimitettava seuran
hallintoon.

15 § ÄÄNESTYS
Kokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat
valituiksi enimmät äänet saaneet (suhteellinen enemmistö). Jos
valittavana on vain yksi henkilö, valituksi tulemiseen tarvitaan
kuitenkin yli puolet annetuista äänistä (ehdoton enemmistö). Äänten
mennessä tasan asiakysymyksissä ratkaisee puheenjohtajan ilmoittama
kanta ja vaaleissa arpa. Kaikissa kokouksissa suoritetaan
vaadittaessa äänestys suljettuna lippuäänestyksenä. Jokaisella
maksunsa ja kokoukseen mennessä maksaneella varsinaisella jäsenellä
ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Kannattajajäsenillä ei ole
äänioikeutta. Valtakirjalla ei saa äänestää.

16 § SEURAN HALLINTO
Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi
toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja vähintään (2) kaksi ja
enintään kuusi (6) jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan
järjestäytymiskokouksessaan. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin,
mahdollisen taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt,
jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai
kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. Hallitus
on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä
on saapuvilla.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti
1) Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
2) Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
3) Valita tarvittavat työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
4) Kutsua koolle ja valmistella seuran kokous
5) Vastata seuran taloudesta
6) Pitää jäsenluetteloa
7) Tehdä seuran tilinpäätös ja vuosikertomus
8) Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta
varten
9) Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
10) Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista
kurinpitotoimista
11) Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia
heidän eduistaan
12) Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja
ansiomerkkien esittämisestä
13) Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
14) Luovuttaa tilit tilintarkastajille tai tarkastettavaksi
vähintään kuukausi ennen syyskokousta.

17 § TILIVUOSI
Seuran toiminta- ja tilivuosi on 1.7 – 30.6.

18 § NIMENKIRJOITTAJAT
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun hallituksen jäsenen.
Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

19 § JOUKKUEET
Seuran joukkueet voivat päättää sisäisestä toiminnastaan vanhempain
kokouksissa kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa niiden
tekemät päätökset. Seuran joukkueiden taloushallinnosta päättää
hallitus. Joukkueen ja seuran toiminnassa mukana olevien yhdistyksen
nimissä keräämät varat ovat lähtökohtaisesti seuran varoja. Hallitus
päättää näiden varojen käytöstä.

20 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään
kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on
mainittava sääntöjen muuttamisesta.

21 § SEURAN PURKAMINEN
Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen
neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on
mainittava erikseen seuran purkamisesta.

22 § SEURAN VAROJEN LUOVUTTAMINEN
Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin
seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen
purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti.
Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.
Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

MUKANA TOIMINTAA TUKEMASSA

XXL Seurakauppa